SpoleÄnost Tuka se zabývá pÅ™edevším komplexními topenářskými pracemi, ale zajistí v podstatÄ› vÅ¡e, co je s tímto spojeno. To znamená také stavební úpravy. Zde je tÅ™eba zmínit pÅ™edevším kvalitní zateplení. Je hloupost budovat nové topení, pokud nemáte svůj dům, případnÄ› byt kvalitnÄ› izolován od vnÄ›jšího prostÅ™edí. Pro izolaci zvolte například oblíbený polystyren, který se vyznaÄuje velkou tepelnou izolací a rovněž tou zvukovou. SamozÅ™ejmostí jsou dnes plastová, nebo vysoce kvalitní dÅ™evÄ›ná okna, která izolaci doslova vyžadují.

Jaké topení je nejlepší?

To je opravdu podstatná otázka. Každý způsob topení má své charakteristiky, které také ovlivňují provádÄ›ní topenářských prací. Asi nejrozšířenÄ›jší je dnes plyn, který je ovÅ¡em podobnÄ› jako elektÅ™ina dost drahý, a lepší to pravdÄ›podobnÄ› nebude, do popÅ™edí se ovÅ¡em stále více dostávají stará dobrá tuhá paliva, tedy uhlí a dÅ™evo. Ano, pÅ™edevším dÅ™evo, kterého je ovÅ¡em u nás v souÄasnosti spíše nedostatek. Pro venkovany Äasto není problém zajít si do lesa posbírat nÄ›jaké ty halouzky, nÄ›kdy dokonce zdarma, samovýroba se zde cení.